Najbardziej charakterystyczny jest zespół lobelii i porblinu jeziornego; ponadto rosną brzeżyca jednokwiatowa oraz na obrzeżach typowa roślinność bagienna, jak żurawina błotna, mech torfowiec, rosiczka okrągłolistna, pałka szerokolistna i pałka wąskolistna. Znaczną część dna porasta mech. Otulina jeziora Krasne to prawie w całości lasy i torfowiska przejściowe. Roślinność w otulinie jest słabo zróżnicowana. Można wśród niej wyróżnić bór świeży oraz różne stadia regeneracyjne brzeziny bagiennej. W siedlisku boru świeżego występują nasadzenia sosny w różnym wieku. Bór sosnowy jest tu typowym lasem gospodarczym, a wiek drzewostanu waha się od 20 do 150 lat. Brzezina bagienna występuje wokół jeziora Krasne między borem świeżym a falezą, która wyznacza dawną linię brzegową. W przeszłości brzezina została zmeliorowana i dziś są to niewielkie fragmenty dość dobrze zachowane.